จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบการพิมพ์ไทย
2. มีทักษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
3. มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ 

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่าง ๆ ตามหลักการ
3. คำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์หนังสือภายนอกและหนังสือภายในตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ 

คำอธิบำยรายวิชา ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิการพิมพ์หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และการบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์