บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและต่อระบบเศรษฐกิจ ด าเนินงาน ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดหา การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง การให้บริการลูกค้าตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการประเมินการท างานของ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน Role of logistics and supply chain for organization and economic system, operation of logistic and supply chain, procurement, purchasing, inventory management, production, transportation, customer service, as well as application of modern technology to evaluate performance in logistics and supply chain for sustainable advantage