ศึกษาและปฏิบัติความหมายขององค์การและการจัดการสมัยใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง จริยธรรมในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษาการรับผิดชอบต่อสังคม