ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดไทย การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส 
การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด และการแก้ไขอย่างง่าย การเรียนรู้แป้นพิมพ์ การพิมพ์สัมผัส การคำนวณคำ