ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบความรู้พื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกายการปฏิบัติตน ด้านสุขอนามัย มารยาททางสังคม วัฒนธรรมระหวางประเทศ ่ บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ ในการปฏิบัติงาน