ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน  สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของ คนเดียวในสมุดรายวันทั่วไปสมุดเงินสด 2 ช่องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทงบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่องงบการเงินปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี