ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบหลั ั กการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ การนําข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตมาปรับใช้ในงานเลขานุการ การจัดรูปแบบเอกสาร และการสร้างสื่อนําเสนอข้อมูลในงานเลขานุการ