คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบการจัดทําและนําเสนองบการเงินของธุรก ั ิจซื้อขายสินค้าด้วยวิธีการบันทึก บัญชีสินค้าคงคลังทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม หลักการจัดการสินค้า ขั้นตอนและ วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อ การกาหนดจุดสั ํ ่ งซื้อ การตรวจรับ จัดเก็บสินค้าและให้รหัสสินค้า จัดทําบัญชี ควบคุมสินค้า จัดทําเอกสารการเบิกจ่าย การตรวจนับ การวัดมูลค่าและรายงานสินค้าคงเหลือในวันสิ้ นงวด บัญชีรวมทั้ งปฏิบัติเกี่ ยวกบวิธีการ ลักษณะของระบบใบสําคัญ วิธีการจัดเก ั ็บใบสําคัญ การบันทึกรายการ ในทะเบียนใบสําคัญ และทะเบียนจ่ายเช็ค