ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของระบบไฟฟ้ารถยนต์ ั การใช้เครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บริการ บํารุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องแบตเตอรี่
ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ในรถยนต์และประมาณราคาค่าบริการ