ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู๎ทั่วไป เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไมํมีแอลกอฮอล์ การผสมเครื่องดื่มประเภทตําง ๆ อุปกรณ์ เครื่อง ใช้การจัด เตรียมการให้การบริการ เครื่องดื่ม จรรยาบรรณของพนักงานบริการ เครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มและ การบริการเครื่องดื่ม