ศึกษาเกี่ ยวกบหลักการจัดการขาย การจัดรูปแบบองค์กรขาย ั การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ ํ ผู้บริหารงานขาย เทคนิคการบริหารงานขาย การจัดการงานขาย อาณาเขตขาย โควตาขาย การพยากรณ์ ยอดขายการปฏิบัติงานของนักขายการควบคุมและประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบลูกค้า ั และ จริยธรรมการขาย