ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษส าหรับงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งาน บริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม ค าศัพท์ ส านวนในงานบริการส่วนหน้า โรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม การกรอก แบบฟอร์มและเอกสารในงานส่วนหน้างานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและ               งานประกอบอาหารโรงแรม สนทนาภาษาองักฤษในการให้บริการ และฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ส าหรับงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหาร โรงแรม