20701-2111 คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-2 (Computer for Front Office) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างาน โปรแกรมส าเร็จรูปด้านงานส่วนหน้าโรงแรม 

2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์กบงานส่วนหน้าโรงแรม

 3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบหลักการของการใช้คอมพิวเตอร์

 2. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล และจัดท าเอกสารเพื่องานส่วนหน้าโรงแรม

 คำอธิบายรายวิชา  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม วิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในงาน ส่วนหน้า การประสานงาน โดยใช้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การจองห้องทัก การลงทะเบียนเช้าทัก การออก ใบเสร็จรับเงิน การ Check - in , Check - out ของแขกผู้มาทัก และฝึกปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ งานส่วนหน้าโรงแรม