ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีการสร้างฐานข้อมูล และบันทึกบัญชี เกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเภท ระบบขายระบบลูกหนี้ระบบซื้อระบบเจ้าหนี้ระบบการเงิน และธนาคาร ระบบสินค้าคงคลังระบบสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ