ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการตลาด  แนวความคิดทางการตลาด  หน้าที่ทางการตลาด  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  การกำหนดราคา  การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด  และจรรยาบรรณนักการตลาด