ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประกันภัย  ประเภทของการประกันภัย เงื่อนไขของการประกันภัยภัย ธุรกิจการประกันภัย คุณสมบัติและจรรยาบรรณอาชีพประกันภัย  การเข้าสู่อาชีพประกันภัย  กฏหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย