'การร้อยมาลัย' เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย ที่ทั้งสวยงามประณีตบรรจง และสื่อถึงความหมายในทางที่ดี