• ข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
  • มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ
  • มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ