ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจความต้องการ การเขียนโครงการฝึกอบรม ประเภทของ การฝึกอบรม ขั้นตอนการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ตั้งแต่ก่อนฝึกอบรม ระหว่างฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และรายงานผลการฝึกอบรม