สถานศึกษาเอกชน ( Institution ) หมายถึง สถานที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ได้แก่ โรงเรียนวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคคลทัวไปได้มีความรู้ ความสามารถ ในการนําไปประกอบอาชีพและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ่ เพื่อให้เป็ นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและประเทศชาติ สถานศึกษาเอกชนนอกจากจะให้บริการด้านการศึกษาแล้ว ยังต้องการมีรายได้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย คือ มีกําไร ถ้าขาดทุนแล้วสถานศึกษาเอกชนจะดําเนินการต่อไปไม่ได้ ดังนั้นการทําบัญชีของสถานศึกษา เอกชนก็เพื่อทราบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของสถานศึกษา ตลอดจนการซื้อวัสดุ สินทรัพย์ ต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การเก็บรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษามากที่สุด