ความรู้เรื่องโภชนาการและอนามัยอาหาร อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสมดุล สิ่งปนเปื้อน ในอาหารสุขอนามัยของ ผู้ปรุงอาหาร การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว การป้องกันและกำจัด สัตว์ แมลง การกำจัดขยะมูลฝอย การกำจัดไขมัน น ้าเสีย ตามหลักของสุขาภิบาล การรักษาคุณค่า ทางโภชนาการของอาหาร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชนชาติต่าง ๆ