ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนพีเอชพีการติดตั้งสภาพแวดล้อมในการเขียนพีเอชพี ไวยากรณ์ (Syntax) ตัวแปร (Variables) คําสั่ง Echo และคําสั่ง Print ประเภทข้อมูล (Data Types) สตริง (Strings) ค่าคงที่ (Constants) โอเพอเรเตอร์(Operators) คําสั่งเงื่อนไข(Conditionals) คําสั่งวนรอบ(Looping) ฟังก์ชั่น (Functions) อาเรย์(Arrays) ตัวอย่างการเขียนพีเอชพีและปฏิบัติการเขียนเว็บขนาดเล็ก