ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติ  ทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงาน  ทางการเงิน สมการ บัญชีการวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ของธุรกิจบริการเจ้าของ คนเดียวในสมุดรายวันทั่วไปสมุดเงินสด 2 ช่องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท   งบทดลองกระดาษทำการ ชนิด 6 ช่อง   งบการเงินปรับปรุง ปิดบัญชีและสรุปวงจรบัญชี