ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม การเขียนโครงการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม ขั้นตอนการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกเทคนิคการฝึกอบรม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมตั้งแต่ก่อนฝึกอบรม ระหว่างฝึกอบรม หลังฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรม