เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2557  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด  และเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2557  ขึ้น สำหรับให้ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อไป

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาร่วมกันจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 กันยายน  2558