ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์เอกสาร การใช้โปรแกรมตารางงานในการคำนวณและสร้างตารางข้อมูล การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ  ในสำนักงาน