ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองค์การ แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การและการจัดการความเสี่ยงการใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริงวิเคราะห์ตัดสินใจเพื่อการจัดการ การเสริมสร้างจริยธรรม ในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม