ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวหลัการปฏิบัติงานธุรการสำนักงาน