ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คำนวณวันครบกำหนดตั๋วเงินและดอกเบี้ยตั๋วเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดจดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงิน การขายลดตั๋วเงิน และตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ