ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสำนักงาน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปฏิบัติงานสำนักงาน การบันทึกและถอดข้อความด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดพื้นที่ในสำนักงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน