ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้ ความหมายและความสําคัญของการออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้ หลักการออกแบบส่วนต่อ ประสานกับผู้ใช้แบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หลักการออกแบบประสบการณ์กับผู้ใช้ ประเภทความต้องการของผู้ใช้ กระบวนการออกแบบประสบการณ์กับผู้ใช้ แนวทางการทํา Wireframe และ Prototype การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบส่วนต่อ ประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้อย่างเหมาะสม และกรณีศึกษา