ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ  ด้วยวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง และการแก้ไขข้อผิดพลาด และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี  กระดาษทำการ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี จัดทำแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม