ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คํานวณวันครบกำหนดตัวเงินและ ดอกเบี้ยตัวเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงินการปรับปรุงบัญชีและการปิด บัญชีเกี่ยวกบดอกเบี้ยตัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกบการสลักหลังโอนตั๋วเงินการขายลดตั๋วเงินและตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ