ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ :

1.  ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน 

2.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน  การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

3.  การบันทึกรายการเปิดบัญชี 

4.  การแบ่งผลกำไรขาดทุน 

5.  การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปงและวิธีทุนคงที่ 

6.  การจัดทำงบการเงิน 

7.  การรับหุ้นส่วนใหม่ 

8.  หุ้นส่วนลาออก 

9.  หุ้นส่วนตาย 

10.  การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน