การเขียนเป็นทักษะสามัญที่มนุษย์ผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ  การทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเขียนสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ  เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สาระสำคัญของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ การเขียนเรียงความและบทความ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกและรายงาน แม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่การใช้ภาษาไทยเขียนเพื่อการสื่อสาร ก็ยังมีความสำคัญและจำเป็น สามารถประยุกต์ใช้ได้ควบคู่กันกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง