จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในงานส่วนหน้าโรงแรม
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมและการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ
 3. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน   

สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานส่วนหน้าโรงแรม 
 2. ปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมตามขั้นตอนการท างาน

 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานส่วนหน้าโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบ  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่วนหน้า  งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก  (Check – in) การคืนห้องพัก  (Check – out)  งานบริการบริเวณส่วนหน้าโรงแรม  การประสานงานกับแผนกอื่น ๆ   และศิลปะการน าเสนอการขายห้องพัก