จุดประส่งรายวิชา

     1. เพื่อให้เข้าใจหลักการเกี่ยวกับงานเลขานุการ
     2.  เพื่อให้ปฏิบัติงานเลขานุการ
     3
.  เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจรรยาบรรในวิชาชีพ