จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกบหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. สามารถนำความรู้ไปพัฒนาบุคลิกภาพในชีวิตประจำวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกบลักษณะงาน
3. ปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมองค์กร 

 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมันในตนเอง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การแต่งกาย การเสริมสร้างสุขอนามัย ศิลปะการพูด         การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม วัฒนธรรมองค์กร และธรรมเนียมปฏิบัติของไทยและต่างชาติ