ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นนตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมายการพิมพ์ประโยค การคํานวณคําสุทธิ การพิมพ์หนังสือภายนอก หนังสือภายในและ การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

002.png002.png