จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ  พอลิเมอร์  แสงและการมองเห็น  ความร้อน

2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย  การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  การทดลองสมบัติของคลื่นแสง  และผลของความร้อนต่อวัตถุ

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ

2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของแสงและความร้อน                                                                                                                                                                                                                

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  สารละลาย  คอลลอยด์อิมัลชั่น  สารเคมีในงานอาชีพ  พอลิเมอร์         การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์  แสงและการมองเห็น  ความร้อน  อุณหภูมิ  และผลความความร้อนต่อวัตถุ