คําอธิบายรายวิชา

               ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์

เครื่องหมายการพิมพ์ประโยค การคํานวณคําสุทธิ การพิมพ์หนังสือภายนอก หนังสือภายในและ

การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์