ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางประ วัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ค้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน