30000-9202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 1-2-2

(English for Presentation)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอโดยใช้สื่อประกอบ

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

2. เขียนโครงร่างเรื่องที่นําเสนอ

3. ผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการนําเสนอ

4. พูดนําเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อประกอบ

5. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่นําเสนอ

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ คําศัพท์ สํานวนที่ใช้ การเขียนโครงร่าง

(Outline) เรื่องที่นําเสนอ การผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการนําเสนอ การพูดนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน การปฏิบัติงาน ผลงาน สินค้าหรือบริการโดยใช้สื่อประกอบ การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องที่นําเสนอ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนําเสนอ