ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการขาย จริยธรรมการขาย การจัดรูปแบบองค์กรขาย การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย การกำหนดโควตาขาย การพยากรณ์ยอดขาย การปฏิบัติงานขาย การควบคุมและประเมินผล การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคดิจิทัล