ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คำนวณวันครบกำหนดของตั๋วเงินและดอกเบี้ยตั๋วเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงิน การขายลดตั๋วเงิน และตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของเช็ค การติดต่อกับธนาคารและรายการที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย และการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร