ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตลาดสมัยใหม่ การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการวางตา แหน่งผลิตภณั ฑ์กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจดัจา หน่าย กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาด จรรยาบรรณ ทางการตลาดและความรับผดิชอบต่อสังคม