สมรรถนะรายวิชา

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ได้อย่างเหมาะสมกับการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัย

           2. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต

           3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ต สืบค้นการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์