ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี  การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่  การจัดทำงบการเงิน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  การรับหุ้นส่วนใหม่  หุ้นส่วนลาออกหรือตาย  การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน