ศึกษาและปฏิบัตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการเสียภาษี การคำนวณการบันทึกบัญชีการจัดทำรายงานการยื่นแบบ แสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร