คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การวิเคราะห์ความซับซ้อน การแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide and Conquer Algorithm) การจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การเรียกซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึมอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมตามการออกแบบอัลกอริทึม การเลือกใช้โปรแกรมภาษาที่เหมาะสม และการจัดทำกรณีศึกษา